ΡΑΜΜΑ Νο2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ, ΜΗΚΟΣ 75cm, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 48cm – ΑΔΑ: 9Κ4Κ46907Θ-ΜΙΚ

Θέμα: ΡΑΜΜΑ Νο2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ, ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ, ΜΗΚΟΣ 75cm, ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ 48cm
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/07/2023 14:21:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ4Κ46907Θ-ΜΙΚ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου