ΧΕ-1570 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9ΗΘΟ46907Θ-ΨΦΔ

Θέμα: ΧΕ-1570 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΕΤ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/08/2023 14:41:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΗΘΟ46907Θ-ΨΦΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου