ΧΕ-1508 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 720/2023 – ΑΔΑ: 9ΓΗΨ46907Θ-Ω4Η

Θέμα: ΧΕ-1508 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 720/2023
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:23:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΗΨ46907Θ-Ω4Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου