ΧΕ-1435 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 9Γ4Β46907Θ-Φ8Ψ

Θέμα: ΧΕ-1435 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/07/2023 14:58:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ4Β46907Θ-Φ8Ψ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου