ΧΕ-1444 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 9Γ4Κ46907Θ-ΧΓΓ

Θέμα: ΧΕ-1444 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:25:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ4Κ46907Θ-ΧΓΓ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου