Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ (1000ML) KENTΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9Φ6Θ46907Θ-Υ1Β

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΫ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ (1000ML) KENTΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 11:21:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Φ6Θ46907Θ-Υ1Β
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου