ΧΕ-1582 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 97ΞΧ46907Θ-Ξ6Κ

Θέμα: ΧΕ-1582 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 28/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/08/2023 11:14:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΞΧ46907Θ-Ξ6Κ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου