ΧΕ-1426 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 939146907Θ-6ΔΧ

Θέμα: ΧΕ-1426 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:19:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 939146907Θ-6ΔΧ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου