Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 13386/27-6-2023 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ – ΑΔΑ: 91ΓΤ46907Θ-ΜΔ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 13386/27-6-2023 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ
Ημερομηνία: 20/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/07/2023 12:19:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΓΤ46907Θ-ΜΔ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου