ΧΕ-1531 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1391/2022 – ΑΔΑ: 6Ξ6Θ46907Θ-ΝΣΖ

Θέμα: ΧΕ-1531 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1391/2022
Ημερομηνία: 20/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2023 13:25:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ6Θ46907Θ-ΝΣΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου