Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Β5246907Θ-3ΒΘ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/07/2023 08:19:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Β5246907Θ-3ΒΘ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου