ΧΕ-1320 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΤΟΡ46907Θ-7ΤΚ

Θέμα: ΧΕ-1320 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 07/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 07:48:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΟΡ46907Θ-7ΤΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου