ΧΕ-1393 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ " ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Θ0Γ46907Θ-9ΙΔ

Θέμα: ΧΕ-1393 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ " ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 10:31:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ0Γ46907Θ-9ΙΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου