ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ» CPV: 15872400-5 για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 91.000,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 112.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.500,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 56.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής. – ΑΔΑ: 6Θ0946907Θ-Τ33

Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 28/2023
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια:

«ΑΛΑΤΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΣΤΙΛΙΕΣ»
CPV: 15872400-5

για την κάλυψη των αναγκών του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 91.000,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 112.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών και με δυνατότητα ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης για χρονικό διάστημα ενός (1) επιπλέον έτους, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.500,00€ πλέον ΦΠΑ, αξίας 56.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής.
Ημερομηνία: 04/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2023 10:10:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Θ0946907Θ-Τ33
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου