ΧΕ-1561 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ " ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΣΛ146907Θ-ΜΥ7

Θέμα: ΧΕ-1561 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ " ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 24/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 08:32:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΛ146907Θ-ΜΥ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου