ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ". – ΑΔΑ: 6Σ7046907Θ-ΛΧΖ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
" ΓΑΖΑ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ".
Ημερομηνία: 18/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/07/2023 11:49:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Σ7046907Θ-ΛΧΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου