ΧΕ-1459 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ " & " ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΡΧΡ46907Θ-ΤΞ0

Θέμα: ΧΕ-1459 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ " & " ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ & ΣΥΡΙΓΓΕΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 12:05:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΧΡ46907Θ-ΤΞ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου