Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.Π16/31-08-16 (θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6Ψ0Ξ46907Θ-ΩΧΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.Π16/31-08-16 (θέμα 4ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 27/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/07/2023 11:45:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ0Ξ46907Θ-ΩΧΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου