ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ". – ΑΔΑ: 6Ο0746907Θ-ΡΘΨ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ
" ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ".
Ημερομηνία: 18/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/07/2023 11:45:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο0746907Θ-ΡΘΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου