ΧΕ-1405 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΛΔΡ46907Θ-Ν51

Θέμα: ΧΕ-1405 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 12:05:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΔΡ46907Θ-Ν51
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου