ΧΕ-1468 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΛΑΠ46907Θ-948

Θέμα: ΧΕ-1468 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 17/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 10:50:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΑΠ46907Θ-948
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου