ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΧ – ΑΔΑ: 6Κ6Κ46907Θ-Ξ6Β

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΧ
Ημερομηνία: 11/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2023 13:12:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ6Κ46907Θ-Ξ6Β
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου