ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ – ΑΔΑ: 6ΓΞ346907Θ-ΖΡ4

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ
Ημερομηνία: 03/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 12:09:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΞ346907Θ-ΖΡ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου