ΧΕ-1592 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ – ΑΔΑ: 6Γ3Ω46907Θ-ΖΤ2

Θέμα: ΧΕ-1592 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/08/2023 09:48:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ3Ω46907Θ-ΖΤ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου