ΧΕ-1409 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ " & " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Γ1Κ46907Θ-830

Θέμα: ΧΕ-1409 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ " & " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/08/2023 14:42:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ1Κ46907Θ-830
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου