ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπ΄αριθμ. 33/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ) ” – ΑΔΑ: 6ΕΓΜ46907Θ-ΘΙΙ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υπ΄αριθμ. 33/2023
ΓΙΑ ΤΗΝ “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ) ”
Ημερομηνία: 24/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/07/2023 14:04:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΓΜ46907Θ-ΘΙΙ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου