Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΤΥΕΛΟΠΑΓΙΔΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΕΔ346907Θ-ΕΙ1

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΠΤΥΕΛΟΠΑΓΙΔΑΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 21/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/07/2023 14:03:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΔ346907Θ-ΕΙ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου