ΧΕ-1377 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 671/2023 – ΑΔΑ: 6ΕΧΓ46907Θ-3Β2

Θέμα: ΧΕ-1377 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 671/2023
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/09/2023 12:03:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΧΓ46907Θ-3Β2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου