ΧΕ-1589 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1905/2022 , ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 16232/31/07/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. – ΑΔΑ: 6ΔΦΡ46907Θ-ΨΩΒ

Θέμα: ΧΕ-1589 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1905/2022 , ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 16232/31/07/2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.
Ημερομηνία: 31/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/08/2023 07:44:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΦΡ46907Θ-ΨΩΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου