Πινακίδα φωσφορούχα 45cm x 45cm, τεμ.25 – ΑΔΑ: 66ΣΨ46907Θ-ΡΞ8

Θέμα: Πινακίδα φωσφορούχα 45cm x 45cm, τεμ.25
Ημερομηνία: 12/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/07/2023 13:26:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΣΨ46907Θ-ΡΞ8
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου