ΧΕ-1568 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 65ΕΚ46907Θ-ΗΟ7

Θέμα: ΧΕ-1568 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 25/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/08/2023 08:30:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΕΚ46907Θ-ΗΟ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου