ΧΕ-1407 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1528/2022 – ΑΔΑ: 64ΞΕ46907Θ-ΨΥ4

Θέμα: ΧΕ-1407 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1528/2022
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/08/2023 08:34:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΞΕ46907Θ-ΨΥ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου