ΧΕ-1433 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ(ΦΕΚ 2049/6-7-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.5) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 63ΜΓ46907Θ-ΣΦΕ

Θέμα: ΧΕ-1433 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ(ΦΕΚ 2049/6-7-2016 ΤΕΥΧΟΣ Β΄ΑΡ.5) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/07/2023 14:58:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΜΓ46907Θ-ΣΦΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου