ΧΕ-1421 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 801/2023 – ΑΔΑ: 60ΔΨ46907Θ-ΖΥ8

Θέμα: ΧΕ-1421 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 801/2023
Ημερομηνία: 13/07/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 11:28:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΔΨ46907Θ-ΖΥ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου