ΧΕ-1062 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 757/2023 – ΑΔΑ: ΡΨΞΨ46907Θ-ΣΑ1

Θέμα: ΧΕ-1062 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 757/2023
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 14:35:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΞΨ46907Θ-ΣΑ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου