ΧΕ-1113 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6C Β ‘ 2021 (1081.46), R. Γ’ 2021 (0.02), R. Δ’ 2021 (58.38) – ΑΔΑ: ΨΖΜΗ46907Θ-Ω4Ξ

Θέμα: ΧΕ-1113 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 27/12-12-2022 ΘΕΗΔ8 , Ν.4999/2022 Αρθ.69 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 2/15-02-2023 ΘΕΗΔ13 & Ν.5015/2023 Αρθ.6 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 5/09-03-2023 Θ6C Β ‘ 2021 (1081.46), R. Γ’ 2021 (0.02), R. Δ’ 2021 (58.38)
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 09:02:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΜΗ46907Θ-Ω4Ξ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου