Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 364/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΥΛΟ46907Θ-6Ψ9

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 364/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 09:41:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΛΟ46907Θ-6Ψ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου