ΧΕ-1012 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΞ4Π46907Θ-ΙΤ6

Θέμα: ΧΕ-1012 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/06/2023 14:35:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ4Π46907Θ-ΙΤ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου