ΧΕ-1140 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1012/2023 & ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1012/2023 – ΑΔΑ: ΨΒΕΜ46907Θ-ΟΝΖ

Θέμα: ΧΕ-1140 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1012/2023 & ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1012/2023
Ημερομηνία: 22/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2023 11:17:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΕΜ46907Θ-ΟΝΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου