Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1234 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΒ2Γ46907Θ-6ΡΞ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.1234 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 14:07:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒ2Γ46907Θ-6ΡΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου