Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 111/2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΤΣΓ46907Θ-ΗΔ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 111/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/06/2023 13:45:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΣΓ46907Θ-ΗΔ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου