ΧΕ-1106 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-22 Θ4 , Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ.Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2 & Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8 , CLAW Β ‘ .21 (3384.71), R. A .21 (24.3), R. B .21 (29.41), R. Γ’ .21 (29.88), R. Δ’ 21 (22.73) – ΑΔΑ: ΨΤΝΨ46907Θ-ΛΣ1

Θέμα: ΧΕ-1106 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-22 Θ4 , Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ.Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2 & Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-22 ΘΕΗΔ8 , CLAW Β ‘ .21 (3384.71), R. A .21 (24.3), R. B .21 (29.41), R. Γ’ .21 (29.88), R. Δ’ 21 (22.73)
Ημερομηνία: 21/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/07/2023 09:04:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΝΨ46907Θ-ΛΣ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου