Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.49/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ " από την εταιρεία MEDIC PLAN HELATH PROJECT IKE – ΑΔΑ: ΨΘΣΙ46907Θ-Χ09

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.49/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ "
από την εταιρεία MEDIC PLAN HELATH PROJECT IKE
Ημερομηνία: 07/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/06/2023 09:17:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΣΙ46907Θ-Χ09
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου