Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «1)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 75Χ100cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ & ΟΠΗ ΚΑΙ 2)ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 600cc 18CH» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΘΛΝ46907Θ-ΡΤΑ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «1)ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 75Χ100cm ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ & ΟΠΗ ΚΑΙ 2)ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΕΝΟΥ 600cc 18CH» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 19/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/06/2023 09:18:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΛΝ46907Θ-ΡΤΑ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου