ΧΕ-1145 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ( ΦΕΚ 239/τ. Α /22.12.2022 ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΣΟΦ46907Θ-ΤΘΜ

Θέμα: ΧΕ-1145 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΟΛΕΓΙΟΥ ( ΦΕΚ 239/τ. Α /22.12.2022 ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023
Ημερομηνία: 23/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/07/2023 09:10:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΟΦ46907Θ-ΤΘΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου