ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΑΔΑ: ΨΡ2Χ46907Θ-ΞΦΝ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 12:34:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ2Χ46907Θ-ΞΦΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου