Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1154 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΨΩΑ46907Θ-ΚΡΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1154 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 16/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2023 13:56:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΩΑ46907Θ-ΚΡΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου