Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 11/24-05-2023(θ ΕΗΔ4) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-07-2023 έως 31-12-2023 με ημ/νια απόδοσης 31-01-2024 στο όνομα της υπόλογου ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ – ΑΔΑ: ΨΟ7Θ46907Θ-ΙΗ7

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 11/24-05-2023(θ ΕΗΔ4) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-07-2023 έως 31-12-2023
με ημ/νια απόδοσης 31-01-2024 στο όνομα της υπόλογου ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ
Ημερομηνία: 29/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2023 13:41:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ7Θ46907Θ-ΙΗ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου