Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ.122,125/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 67 – ΑΔΑ: ΨΩ4Χ46907Θ-6ΝΜ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των αρ.122,125/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ " ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 67
Ημερομηνία: 14/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/06/2023 14:05:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ4Χ46907Θ-6ΝΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου