ΧΕ-1298 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΟ0Α46907Θ-ΛΕΕ

Θέμα: ΧΕ-1298 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 30/06/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/07/2023 13:33:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ0Α46907Θ-ΛΕΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου